BUFFERS PF – PF4

text

Buffers / stootbuffers met pen en rechthoekige vlakke kop uit zacht PVC of hard PE.

Bouwtekening

text

Bestellijst

Art. nr. Variatie Verpakking Materiaal Kleur Lengte Hoogte D1 Aantal
KOIV99203 PF4 ø 6,0 - 15x10x10mm. zacht PVC 5000 PVC Zwart 9 10 6
KOIV99204 PF4 ø 6,0 - 15x10x4,5mm. zacht PVC 5000 PVC zacht Zwart 9 4.5 6
KOIV99218 PF4 ø 6,0 - 15x10x4,5mm. hard PE 5000 PE Zwart 6 4.5 6
KOIV99219 PF4 ø 6,0 - 15x10x10mm. hard PE 5000 PE Zwart 6 10 6